Účetní období, účetní záznamy

Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců:

  • kalendářní rok = od 1. 1. do 31. 12. 20xx
  • hospodářský rok = po sobě jdoucích 12 měsíců, kdy toto období začíná jindy než od 1. 1.

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Schéma účtování:

Účetní jednotce při její činnosti vznikají různé hospodářské operace. Účetnictví však zachycuje jen ty, které mají určitý dopad na majetek nebo na závazky.

Účtování do účetních knih se provádí na základě účetních dokladů. K nejdůležitějším a nejvíce používaným dokladům patří:

Účetní dokladÚčetní případ
Příjmový pokladní dokladPříjem peněz do pokladny
Výdajový pokladní dokladVýdej peněz z pokladny
Faktura přijatáNákup materiálu (zboží)
Faktura vydanáProdej výrobků (zboží)
Výpis z bankovního účtuÚhrada faktury prostřednictvím peněžního ústavu
Příjemka materiáluPříjem materiálu do skladu
Výdejka materiáluVýdej materiálu ze skladu
Zúčtovací a výplatní listinaZahrnutí mezd do nákladů
Vnitřní účetní dokladVnitřní (interní)
Měna
EUR Euro