Směrná účtová osnova, účtový rozvrh

Účtování se provádí pomocí směrné účtové osnovy. Tato osnova je rozdělena do deseti tříd, 0 až 9. Třídy jsou dále členěny do jednotlivých účtových skupin

 

        Uspořádání účtové osnovy pro podnikatele do tříd:

0 – Dlouhodobý majetek

1 – Zásoby

2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

3 – Zúčtovací vztahy

4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

5 – Náklady

6 – Výnosy

7 – Závěrkové a podrozvahové účty

 

8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví

Ze směrné účtové osnovy vychází účtový rozvrh („seznam účtů“), na jehož podkladě účetní jednotka účtuje.

Syntetické a analytické účty

Účetní jednotky rozlišují syntetické a analytické účty (syntetika a analytika). Příkladem syntetického účtu je např. 211 Peníze v pokladnách (viz níže). Analytikou potom je 211001, 211101 atd. Kontrola může být taková, že suma analytických účtů se musí rovnat syntetickému účtu.

Pohledávky X Závazky

Pohledávka je cokoliv, co vám někdo dluží a vy máte nárok na navrácení. Její vznik je spojen obvykle s půjčkou, poskytnutím služeb nebo prodejem zboží s odloženou splatností (např. faktura vydaná zákazníkovi za prodej zboží se splatností 14 dnů na bankovní účet). Zánikem pohledávky se rozumí její vyrovnání (= zákazník fakturu uhradil). Pohledávky jsou zahrnuty do aktiv.

Závazek, jinak řečeno dluh, představuje povinnost uhradit dlužnou částku oprávněnému subjektu ve stanovené lhůtě (např. faktura přijatá od našeho dodavatele za nákup materiálu splatná na bankovní účet do 14 dnů). Závazky jsou významnou součástí pasiv.

Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro