Přípravné práce

Inventarizace

Pomocí inventarizace se musí upravit stav na účtech tak, aby souhlasil se skutečností. V případě, že inventarizace neskončí shodou účetního a skutečného stavu, mohou nastat tyto varianty:

  • skutečný stav je menší než účetní stav – manko
  • skutečný stav je vyšší než účetní stav – přebytek

Zaúčtování účetních operací na konci účetního období

  • Závěrečné operace u zásob – zásoby na cestě, nevyfakturované dodávky, porovnání výsledků inventury atd.
  • Časové rozlišení nákladů a výnosů (např. faktura za nájemné za pronájem na 12 měsíců atd.)
  • Dohadné položky – dosud nepotvrzené pohledávky/závazky
  • Rezervy – kontrola zůstatků při inventarizaci
  • Kurzové rozdíly – k poslednímu dni účetního období dle kurzu ČNB – jak u pohledávek a závazků, tak u pokladen a bankovních účtů v cizí měně
  • Opravné položky – dočasné snížení hodnoty majetku v účetnictví
  • Odpis pohledávek – pokud u pohledávky došlo k trvalému snížení hodnoty (např. prominutí pohledávky, zánik dlužníka atd.)
Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro