Náklady a výnosy

Náklady vyjadřují spotřebu (spotřeba zásob, dodávka energie atd.), zatímco výnosy představují výkony (tržby za prodané výrobky, zboží, provedené práce atd.). Na základě evidence nákladů a výnosů zjišťujeme výsledek hospodaření podniku, a to tak, že odečteme náklady od výnosů.

Náklady a výnosy se evidují ve Výkazu zisku a ztráty.

Schéma účtování nákladů a výnosů

Výkaz zisku a ztráty

Pro zjednodušení se výkaz zisku a ztráty znázorňuje v tzv. T-tvaru:

  • Provozní výnosy/náklady jsou přímo spojeny s výrobním procesem a jsou získané z hlavní činnosti podniku (např. tržby z prodeje výrobků, spotřeba materiálu, nákup služeb, odpisy atd.).
  • Finanční výnosy/náklady souvisí s finančními operacemi (např. úhrada úroku, kurzová ztráta, dividendy apod.).

Základní uspořádání výkazu zisku a ztráty:

Detailní uspořádání výkazu zisku a ztráty dle druhového členění

Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro