Majetek a jeho formy

Každý podnik potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby, peněžní prostředky apod.). S těmito prostředky hospodaří (vyrábí, prodává, poskytuje služby), proto se jim říká hospodářské prostředky. 

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek je takový majetek, který se využívá déle než jeden rok a má určitou výši vstupní ceny (dlouhodobý hmotný 40 000 Kč), během používání neztrácí svou původní formu, pouze se postupně opotřebovává (opotřebení je vyjádřeno formou odpisů).

  • Účetní odpisy si stanovuje sama účetní jednotka – tvoří odpisové plány na základě „odborného“ odhadu co nejreálněji.
  • Daňové odpisy jsou roční odpisy, kdy celková doba odpisování je dána zatříděním hmotného majetku do odpisové skupiny. Je to daňově uznatelný náklad.

Oběžný majetek

Do oběžného majetku patří zásoby, krátkodobý finanční majetek a pohledávky. Je charakteristický tím, že dochází k jeho jednorázové spotřebě.

Měna
EUR Euro