Účetní závěrka

Účetní závěrka má podávat věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky. Její sestavení má být srozumitelné, aby na jejím základě mohli její uživatelé činit ekonomická rozhodnutí.

Účetní závěrku jako nedílný celek tvoří tři rovnocenné části:

  • rozvaha (bilance),
  • výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
  • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace o těchto výkazech (zejména přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu).

Výkazy se podávají příslušným finančním institucím 3 měsíce po ukončení účetního období. Pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo je účetní závěrka ověřována auditorem, termín se o tři měsíce prodlužuje.

Měna
CZK Česká koruna
EUR Euro